گفتگوی نوید طاهری با دکتر محمد منصور فلامکی اپیزود هجدهم


گفتگوی نوید طاهری با دکتر فلامکی

آنچه که بیش از پیش در این گفتگوی کم نظیر با جناب دکتر محمد منصور فلامکی بیان گردید، فضای اندیشگانی این استاد بی بدیل معماری ایران با تالیف بیش از هفده جلد کتاب تخصصی وقریب به پنج دهه آموزش معماری در فضای آکادمیک ، را شفاف نمود .در این گفتگو اشاره صریح ایشان به اینکه توقع داشتن از معماران برجسته امروز ایران در سامان بهتری بخشیدن به اتمسفر معماری ایران اشتباه است و بایستی جوانان این عرصه با هم اندیشی و با بازخوانی اندیشه هایی متکی بر اسناد تاریخی-علمی و تجارب غرب و نیز برخی از تجربیات ایران ،راه تازه ای را تعریف کنند.

با ما دراین گفتگو همراه باشید.