گفتگوی نوید طاهری با فرامرز پارسی


اپیزود ششم پادکست آرک-گپ حاصل گفتگوی مهندس نوید طاهری و مهندس فرامرز پارسی حول موضوعی است که کماکان در اواخر مرداد نود و نه در تمام نقاط این کره خاکی پررنگ است و جان عزیز بسیاری از آدمیان را می گیرد. این گفتگو چند نقطه پررنگ داشت: اینکه معماران باید تمرین کنند تا به آنچه که وجود داشته است چیزی بیفزایند نه اینکه بنایی را تخریب و از نو طرحی بیندازند چرا که طراحی و ساختن از نو مسیریست که ظرفیت زمین را برای زیست ما بیش از پیش اشباع خواهد کرد و پیام اصلی این گفتگو این بود:بحران انسان امروز بحران مصرف است!

برای نجات هستی توسط معماران بام های سبز شاید راهکاری موقت باشند ولی حرکت به سمت حفظ آن چه داشته ایم و بهسازی آن بهترین پاسخ به بحرانهای محیط زیستی است.

در این اپیزود با ما همراه باشید.و معماری را از نگاهی دیگر دوباره ببینید.

تهیه تولید و تدوین : نوید طاهری

میزبان برنامه: مهندس نوید طاهری

مهمان برنامه: مهندس فرامرز پارسی

توضیحات بیشتر درباره این اپیزود


مقاله ای تحت عنوان ویروس سرمایه پندمی مصرف به قلم میلاد غلام نیا در نشریه قاف از این اپیزود استخراج شده است.